קול קורא

קול קורא למיזמים ופרויקטים להפגת בדידות וחיזוק תחושת מוגנות בקרב אזרחים ותיקים לאור השלכות מגפת הקורונה

חזון עמותת מטב הוא להבטיח את הזכות של אזרחים ותיקים לבחור להזדקן בבית ובקהילה בכבוד ובאיכות חיים. ב-60 השנים האחרונות מטב מתמחה במתן ופיתוח שירותי טיפול ורווחה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים: טיפול סיעודי ביתי, הפעלת מועדונים ומרכזי יום, הקמה והפעלה של "קהילות תומכות" וכמובן פרויקטים להפגת בדידות.

האתגרים הניצבים בפני האזרחים הוותיקים מחייבים אותנו להיות יצירתיים וגמישים, כדי שנוכל לתת מענה לצרכים הרבים ולפתח כלים חדשניים וטכנולוגיים לשירות האזרחים הוותיקים.
תקופת הקורונה מחדדת אפילו יותר את האתגרים הרבים שעומדים בפנינו. החובה לשמור על מרחק חברתי חשובה מאד עבור כולנו, אך עבור אזרחים ותיקים היא מגדילה מאד את הבדידות, משנה את ההרגלים של היציאה מהבית והמפגשים החברתיים ומעצימה את הפגיעה באיכות החיים

וכאן בדיוק אתם נכנסים לתמונה.

יש לכם יוזמה שנועדה לעזור לאזרחים ותיקים בתקופת הקורונה? העמותה שלכם מפעילה פרויקט שנותן מענה למוגנות של ותיקים בבית? אנחנו במטב רוצים לעזור ולהשתתף.
אנחנו מאמינים שביחד נוכל להיות טובים יותר 😊

 להגשת הבקשה יש למלא את הפרטים מטה. לשאלות ופרטים נוספים: עידו בנימין idob@matav.org.il 

טופס בקשה להשתתפות והשקעה חברתית מעמותת מטב

הנחיות כלליות:
אנא מלאו את הטופס הבא וצרפו את המסמכים הנדרשים.

חלק א' - פרופיל ההתאגדות / שם מגיש הבקשה

*פונה עצמאי ימלא את פרטיו בשינויים המחוייבים

חלק ב' - פרטים אודות הפרויקט עבורו מוגשת הבקשה

חלק ג' - השתתפות עמותת מטב בפרויקט

חלק ד' - מסמכים מצורפים

לטופס זה נדרש לצרף את המסמכים הבאים:
*למעט סעיפים 1 ו- 2, יש להגיש את המסמכים הנדרשים במידה וקיימים

 1. מכתב בקשה חתום ע"י יו"ר/מנכ"ל/מוביל, של התאגיד/מיזם
 2. מצגת עד 5 שקפים המציגה את הפעילות
 3. עותק תעודת רישום/התאגדות של המבקש וכן תמצית רישום מעודכנת מרשם החברות הכוללת את שמות בעלי המניות (עבור חברה בע"מ)
 4. אישור ניהול תקין מרשם העמותות (עבור עמותה)
 5. תעודת עוסק מורשה/אישור מלכ"ר מרשויות מע"מ
 6. אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד
 7. אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו 1976
 8. אישור על ניכוי מס במקור

במידה ותאושר ההשתתפות תידרש הצגת המסמכים האמורים מטה:

 1. חתימה על כתב התחייבות בדבר העברת כספי ההשתתפות על ידי מטב
 2. אישור עדכני על חשבון בנק

יודגש כי אין בהגשת הבקשה והמסמכים הנזכרים לעיל אישור להתחייבות/להשתתפות מכל סוג שהוא של עמותת מטב.

למען הסר ספק – השתתפות כספית מותנית בחתימה על כתב התחייבות מוסדר שיועבר למיזם שאושר על ידי העמותה.

כמו כן, אין העמותה מתחייבת להמשיך ולהשתתף בסיוע לארגונים אשר קיבלו בעבר מימון סיוע מעמותת מטב. כל בקשה שתוגש תיבחן באופן נפרד ופרטני, בהתאם למדיניות השתתפות העמותה.

זאת ועוד המיזמים המקבלים את הסיוע מעמותת מטב יתבקשו למלא התחייבות לאי תחרות.

 1. אין כל מניעה חוקית ו/או משפטית להשתתפותנו ב"קול הקורא" ואנו מחזיקים בכל רישיון ו/או היתר הנדרש על פי כל דין, ככל שנדרש, לפעילותנו הקיימת ו/או העתידית, לרבות במסגרת "הקול הקורא".
 2. עם קבלת בקשתנו במסגרת הליך ה"קול קורא", בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להסכמות וחתימה על הסכם משפטי מחייב בין הצדדים, לעמותת מטב תהיה זכות, להתקשר עימנו כאמור, לצורך שימוש בפועל ביישומים המעשיים של המיזם (להלן: "זכות השימוש"), במסגרת פעילותה ומטרותיה, תוך תיאום ושת"פ בין הצדדים.
 3. ידוע לנו ומוסכם עלינו, כי אין בקבלת סכום ההשתתפות על ידנו, כדי לחייב את עמותת מטב לתשלום נוסף מכל מין וסוג שהוא. וכן כי נדרש על ידי העמותה לחתום על מסמכים ו/ התחייבויות ו/או הצהרות מקובלים, לרבות כתב התחייבות לסודיות, ואנו נעשה כן תוך זמן סביר. כל מסמך כאמור יועבר לעיוננו טרם המועד שבו נדרשת חתימתנו ואנו נוכל לבקש לתקנו באופן סביר, העמותה תפעל לביצוע תיקונים כאמור, ככל הניתן בשיתוף פעולה והסכמה עימנו, מבלי שהדבר יחייב אותה לבצע תיקונים שאינם סבירים או מקובלים.
 4. העמותה רשאית להפסיק את פעילות ה"קול הקורא" בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שנהיה זכאים לכל תשלום ו/או תמורה ו/או פיצוי ו/או שיפוי, לרבות בגין הוצאות כאלו ואחרות שהוצאו על ידנו לצורך השתתפות ב"קול הקורא".
 5. ידוע לנו כי אנו נישא באחריות בלעדית כל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה, אשר יגרמו על ידנו או מי מטעמנו במעשה או במחדל, לעמותה ו/או לצד ג' כלשהו, במסגרת הפעילות ו/או כתוצאה ממנה.
 6. אנו מצהירים ומתחייבים, כי אין בינינו לבין עמותת מטב, כל יחסי עבודה ואנו נפעל כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין.
 7. ידוע לנו ומוסכם עלינו כי כל פרסום פומבי של הליך ה"קול הקורא", ייעשה אך ורק על ידי העמותה בשיתוף פעולה ובתיאום עימנו. אנו לא נהיה רשאים לפרסם בפומבי פרסומים הנוגעים להליך ה"קול הקורא" ללא אישור בכתב של העמותה.