גמלת סיעוד – עמוד 8

כיצד מגישים תביעה לקבלת גמלת סיעוד?

כדי לקבל גמלת סיעוד יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי.
את טפסי הבקשה ניתן לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי וכן באתר האינטרנט בכתובת:
www.btl.gov.il

בעת מילוי הטפסים, יש לפרט את מצבו התפקודי של המבקש ואת קשייו התפקודיים וכן לצרף חוות דעת מהרופא המטפל ואישורים על הכנסות.

לאחר מילוי הפרטים יש למסור את הטופס לפקיד התביעות במוסד לביטוח הלאומי.

את הטפסים, החתומים על ידי מבקש הבקשה, אפשר למסור גם באמצעות אדם המייצג את הקשיש כגון:
בן משפחה, עובד סוציאלי, אחות וכדומה.

המוסד לביטוח לאומי מתחייב להשיב על הבקשה בתוך 60 יום מיום האחד בחודש העוקב להגשתה בקשה (שוטף 60).
לכן, מומלץ להגיש את הטפסים מהר ככל האפשר

החמרה במצב המטופל

קיימים מצבים בהם חל שינוי במצבו של הקשיש המקבל גמלת סיעוד.
במקרים בהם ישנה החמרה במצבו התפקודי ו/או הקוגניטיבי של הקשיש, ניתן להגיש תביעה לבדיקה מחודשת של היקף הזכאות עקב “טענתה חמרה”.

במקרה זה, חובה לצרף לטופס התביעה אישור עדכני חתום ע”י הרופא המטפל/רופא המשפחה ו/או סיכום אשפוז משלושת החודשים האחרונים.

לאחר הגשת התביעה תערך הערכת תלות מחודשת בבית הקשיש.

בהתאם לתוצאות הבדיקה יקבע האם תאושר תוספת שעות טיפול והאם תקבע רמת זכאות, המזכה ברישיון להעסקת עובד זר.