גמלת סיעוד – עמוד 6

מהו רמות הזכאות הקיימות?

על פי החוק נקבעו שלוש רמות לשיעור הגמלה:

רמה א’: מי שנמצא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת, לצורך ביצוע רוב פעולות היום-יום, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה.
זכאי לגמלה בהיקף של 57.9 שעות טיפול שבועיות, או 5 שעות טיפול שבועיות במידה והוא בעל הכנסה גבוהה.

רמה ב’: מי שנמצא תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת לצורך ביצוע רוב פעולות היום-יום, ברוב שעות היממה.
זכאי לגמלה בהיקף של 61 שעות טיפול שבועיות, או 8 שעות טיפול שבועיות במקרה של הכנסה גבוהה.

רמה ג’: מי שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לצורך ביצוע כל פעולות היום – יום בכל שעות היממה, וכן מיש נמצא זקוק להשגחה מתמדת.
זכאי לגמלה של שירותי סיעוד בהיקף של 81 שעות טיפול שבועיות, או 9 שעות טיפול שבועיות לבעל הכנסה גבוהה.

לזכאים ברמות ב’ וג’ זכות לקבל רישיון להעסקת עובד זר.

זכאים ברמה ב’ או ג’ שאינם מעסיקים עובד זר מקבלים תוספת שעות שבועיות של 4-3 שעות בשבוע, או מחצית מכך לבעלי הכנסות גבוהות.

ניצולי שואה אשר נקבעה להם רמת זכאות ברמה ב’ או ג’ זכאים לתוספת של 9 שעות סיעוד בשבוע (באישור ובמימון הקרן לרווחת ניצולי שואה).

זכאי סיעוד הלוקה בליקוי זמני “קצר מועד”

במקרים מסוימים, כאשר מצבו הרפואי של מבקש הגמלה מצביע על רמת תלות נמוכה ובעלת אופי זמני, תקבע למבקש גמלת סיעוד קצרת מועד.
גמלה זו מאפשרת מתן שרותי סיעוד לתקופה של עד 60 ימים בלבד, בהיקף מקסימלי של 68 שעות