גמלת סיעוד – עמוד 4

מי זכאי לקבל גמלת סיעוד?

על מנת להיות זכאי לגמלת סיעוד,יש לעמוד בחמישה תנאים:

 1. ארץ מגורים וגיל: תושב ישראל,שהגיע לגיל פרישה.
  (את טבלת גיל הפרישה ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי).
 2. מגורים בקהילה: על מבקש הגמלה להתגורר בקהילה.
  אדם המתגורר במוסד, במחלקה סיעודית או בבית אבות, אינו זכאי לקבל את הגמלה.
 3. מידת התלות: על מנת להיחשב זכאי לגמלת סיעוד, על הקשיש להזדקק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום.
  (הלבשה, רחצה,אכילה וכדומה) או להזדקק להשגחה.
 4. הכנסות: היקף הכנסותיו של הקשיש הוא קריטריון נוסף בחישוב הזכאות לגמלה וכן בקביעת היקפה.
  את טבלת ההכנסות אפשר למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי.
 5. קבלת קצבאות – קשיש זכאי לקבל גמלת סיעוד בתנאי שאינו מקבל מהמוסד לביטוח לאומי כל קצבה אחרת לשירותים מיוחדים (נכה עבודה או נכה כללי).

לייעוץ בדבר הזכאות לקבלת גמלתסיעוד, פנו לסניף “מטב” באזור מגוריכם.

כיצד נקבעת הזכאות לגמלה והיקפה?

הזכאות לגמלה והיקפה נקבעים עלידי המוסד לביטוח לאומי בבדיקה אישית בביתו של מבקש הבקשה.
מטרת הבדיקה לבחון את מידתה תלות והצורך בעזרה של הקשיש.

הבדיקה מתבצעת על ידי איש מקצוע שהוסמך לכך: אחות, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק.

בדיקת הזכאות הינה אחידה, מקצועית ואובייקטיבית, ובהתאם לתוצאותיה יקבע האם הנבדק זכאי לגמלה ומה היקפה.
בן משפחה זכאי להיות נוכח בעת ביצוע הבדיקה.

במידה ולמבקש הבקשה ישנה מגבלה זמנית בתפקוד (בעקבות ניתוח, תאונה וכדומה) תיקבע לו זכאות זמנית לגמלה.

הערכת תלות למי שהגיע לגיל 90
קשיש אשר מלאו לו 90 שנה ומעלה, יכול לבחור לבצע הערכה תפקודית ע”י רופא מומחה בגריאטריה, במקום ע”י מעריך של המוסד לביטוח לאומי.

בדיקת רופא מומחה בגריאטריה המתבצעת במוסד ציבורי הינה ללא עלות. בדיקה זו לא יכולה להתבצע במהלך אשפוז.