זכאות לגמלת סיעוד – הכנסות

ב- 1.1.2023 עודכנו סכומי ההכנסה המקסימליים לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד.

הזכאות לגמלה נקבעת בהתאם לסכום ההכנסה תוך הבחנה בין יחיד וזוג.

לאור העדכון ייתכן שמבקשי גמלת סיעוד אשר אושרה להם גמלה מופחתת לפני ה- 1.1.2023  יהיו זכאים לגמלה מלאה, או מבקשי גמלת סיעוד שלא אושרה להם כלל גמלה לפני ה- 1.1.2023 יקבלו כעת אישור לגמלה מופחתת.

להלן הסכומים המעודכנים:

מצב משפחתי סכום ההכנסה זכאות לגמלה
יחיד עד 11,430 ₪ גמלה מלאה
יחיד מ- 11,431 ₪  עד 17,145 ₪ גמלה מופחתת ב-50%
יחיד מעל 17,145 ₪ אין זכאות לגמלה
זוג עד 17,145 ₪ גמלה מלאה
זוג מ- 17,146 ₪  עד  25,718 ₪ גמלה מופחתת ב-50%
זוג מעל  25,718 ₪ אין זכאות לגמלה

לפרטים נוספים פנו לסניף מטב הקרוב לביתכם.