זכאות לגמלת סיעוד – הכנסות

ב- 1.1.19 עודכנו סכומי ההכנסה המקסימליים לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד.

הזכאות לגמלה נקבעת בהתאם לסכום ההכנסה תוך הבחנה בין יחיד וזוג.

לאור העדכון ייתכן שמבקשי גמלת סיעוד אשר אושרה להם גמלה מופחתת לפני ה- 1.1.19  יהיו זכאים לגמלה מלאה, או מבקשי גמלת סיעוד שלא אושרה להם כלל גמלה לפני ה- 1.1.19 יקבלו כעת אישור לגמלה מופחתת. 

אם שני בני הזוג סיעודיים, ההכנסה תחושב לפי מצב משפחתי של יחיד, עבור כל אחד מבני הזוג.

להלן הסכומים המעודכנים:

מצב משפחתי

סכום ההכנסה

זכאות לגמלה

יחיד

עד 10,273 ₪

גמלה מלאה

יחיד

מ- 10,273 ₪  עד 15,410 ₪

גמלה מופחתת ב-50%

יחיד

מעל 15,410 ₪

אין זכאות לגמלה

זוג

עד 15,410 ₪

גמלה מלאה

זוג

מ- 15,410 ₪  עד  23,114 ₪

גמלה מופחתת ב-50%

זוג

מעל  23,114 ₪

אין זכאות לגמלה

זוג סיעודי

עד 20,546 ₪

גמלה מלאה לכל אחד מבני הזוג

זוג סיעודי

20,546 ₪ עד 30,820 ₪

חצי גמלה

זוג סיעודי

מעל 30,820 ₪

אין זכות לגמלה

לפרטים נוספים פנו לסניף מטב הקרוב לביתכם.