דיני עבודה וזכויות עובדים זרים בסיעוד

חוקי העבודה במדינת ישראל חלים על מטפל זר בדיוק כמו על עובד ישראלי.

לכן, כאשר אתם מעסיקים מטפל זר, עליכם לקיים את כל דיני העבודה של מדינת ישראל.

לנוחיותכם, ריכזנו תמצית של חוקי העבודה העיקריים – המידע המובא כאן מעודכן לאוגוסט 2017 והוא אינו מחליף היוועצות בגורמים מקצועיים או ייעוץ משפטי מתאים.

בנוסף, אנו ממליצים לעקוב באתרי האינטרנט הרלוונטיים אחר שינויים ועדכונים, ולהתייעץ בכל מקרה של ספק.

העסקה חוקית

כדי להעסיק מטפל זר בסיעוד יש צורך בקבלת היתר בתוקף מיחידת ההיתרים שבמשרד הפנים.

הסכם עבודה

חובה לחתום עם המטפל הזר על חוזה העסקה מפורט וברור ככל האפשר, ב-2 עותקים:

בעברית ובשפתו של המטפל. תוכלו לבקש מלשכת ההשמה שלכם לספק לכם חוזה מתאים.

תיעוד

מומלץ להכין תיקייה מסודרת שבה יתויקו כל המסמכים הנוגעים להעסקת המטפל:

 1. חוזה העסקה
 2. ביטוח רפואי
 3. תיעוד תשלומים וכו'

יש לערוך רישום מסודר, באופן ובשפה המובנים לעובד, של כל התשלומים שקיבל ושל יציאותיו לחופשות ולימי חג, ולהחתים אותו לצד הרישום. המסמך עליו חותם המטפל צריך להיות בשפה המובנת לו.

שכר המטפל

שכר המטפל נקבע במשא-ומתן בין המשפחה למטפל, ובלבד שלא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק.

שכר המינימום, לו זכאי כל עובד לרבות מטפל זר המועסק בישראל,הינו לכל הפחות 5,000 ₪ ברוטו.

הסכום נכון לחודש אוגוסט 2017 ומשתנה מעת לעת, ועל כן עליכם להתעדכן האם חל שינוי בגובה שכר המינימום –

ניתן להפחית מהשכר שנקבע ניכויים המותרים על פי דין ובלבד שסך כל הניכויים לא יעלה על 25% מהשכר.

ניכויי שכר

סכומי הניכויים המופיעים להלן הינם הסכומים המקסימליים שמותר לנכות, והם מעודכנים לאוגוסט 2017 ע"פ חוזר ראש מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים במשרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה.

מומלץ להתעדכן אודותיהם באתרי האינטרנט הרלוונטיים.

 1. מחצית מעלות הביטוח הרפואי: עד סך 123.34 ₪ לחודש.
 2. עלויות ארנונה ושימוש במים ובחשמל: עד 91.99 ₪ לחודש. במידה והמטפל הזר מתגורר בבית המטופל 79.04 ₪ לחודש.
 3. סכום חודשי עבור מגורים הולמים: הסכום נקבע בהתאם לאזור המגורים של הלקוח ושונה בין מגורים בדירה שאינה בבעלות הקשיש לבין מגורים בדירה שהינה בבעלות הקשיש.

כאשר המגורים הינם בדירה שאינה בבעלות הקשיש

 • ירושלים – 405.05 ₪
 • תל אביב – 460.58 ₪
 • חיפה – 307.08 ₪
 • אזור המרכז – 307.08 ₪
 • אזור דרום 272.98 ₪
 • אזור הצפון – 251.17.₪

כאשר המגורים הינם בדירה שבבעלות הקשיש

מחצית מהסכומים המפורטים לעיל.
10% משכר העובד עבור מזון, משקה ומוצרי היגיינה.
חשוב לציין כי אלה כאמור הסכומים המקסימליים שניתן לנכות משכרו של המטפל, אולם בפועל, לעתים כחלק מהמו"מ עם העובד נקבעים ניכויים בסכומים נמוכים יותר.

היקף ההעסקה של המטפל

על פי הדין במדינת ישראל, יום עבודה מוגדר כסך של 8.6 שעות עבודה ביום לעובדים 5 ימים בשבוע וסך של 8 שעות עבודה בימים א' – ה' ו- 3 שעות ביום ו' לעובדים 6 ימים בשבוע.

העסקת המטפל מעבר להיקף זה יחייב אתכם בתשלום שעות נוספת.

השתתפות במימון שכר המטפל

באם אושרה להורה שלכם זכאות לגמלת סיעוד על ידי המוסד לביטוח לאומי, היא תוכל לסייע לכם לממן את הוצאות העסקת העובד הזר.

במקרה זה, עמותת מטב היא זו שתשלם לעובד שכר בגין מספר השעות שאושר לכם על ידי המוסד לביטוח לאומי –

ואתם תשלמו רק את ההשלמה לשכר שנקבע ביניכם לבין המטפל.

מועד התשלום

חובה לשלם שכר לא יאוחר מה- 9 לחודש, עבור החודש הקודם. איחור בתשלום עלול לגרור תביעה לפיצוי בגין הלנת שכר.

זכויות עובדים זרים בסיעוד

יום מנוחה שבועי

העובד זכאי למנוחה שבועית, על פי דתו ולאומו.

במידה והמטפל עבד ביום זה לבקשתכם – הוא זכאי לתוספת תשלום.

אנו ממליצים לזכור שיום המנוחה השבועי חשוב מאד להתרעננות ולצבירת כוחות, ולכן לא מומלץ להעסיק בו את המטפל בקביעות.

העסקה קבועה של 7 ימים בשבוע אסורה גם לפי החוק.

חופשה שנתית

המטפל זכאי לחופשה שנתית על פי חוק. מספר ימי החופשה גדל בהתאם לוותק של המטפל.

יום המנוחה השבועי לא נכלל במניין ימי החופשה השנתית. מטפל שיצא לחופשה מקבל עבור ימי החופשה שנוצלו את השכר החודשי הרגיל.

חגים

המטפל זכאי ל- 9 ימי חג בשנה לפי דתו ולאומו.

מטפל שיצא לחופש בחג זכאי למשכורתו החודשית הרגילה. במידה והמטפל נעתר לבקשתכם ועובד בימי החג, יש לשלם לו תוספת תשלום.

עובדת אשה

על מטפלת זרה שהיא אשה חל חוק עבודת נשים, הקובע בין היתר איסור לפטרה במהלך היריון, במהלך חופשת לידה ולאחריה ועוד.

ביטוח רפואי

חובה על המעסיק (המטופל) לרכוש ולהסדיר ביטוח בריאות למטפל, באמצעות סוכנות ביטוח.

יש למסור למטפל כרטיס ביטוח שיהיה ברשותו בקביעות, גם בימי חופשה, הכולל מספרי טלפון של סוכנות הביטוח.

לשכת ההשמה שלכם תוכל לעזור ברכישת הביטוח הרפואי.

דמי הבראה

מטפל שהשלים שנת עבודה אחת, זכאי ל- 5 ימי הבראה בתעריף 378 ₪ ליום, נכון לאוגוסט 2017. בשנים השנייה והשלישית מגיעים לו 6 ימי הבראה בשנה, ובשנים הרביעית עד העשירית – 7 ימים. תעריפי ההבראה מתעדכנים מעת לעת ומומלץ לוודא מהו התעריף המעודכן לפני התשלום למטפל.

ימי מחלה

מטפל שחלה ואינו יכול לעבוד, או שנעדר מפאת אשפוז, זכאי לקבל דמי מחלה כנגד הצגת אישור רפואי.

על יום המחלה הראשון לא יקבל המטפל תשלום, על הימים השני והשלישי יקבל 50% משכרו היומי, ומהיום הרביעי ואילך – 100% מהשכר.

מטפל מתחיל לצבור זכאות לימי מחלה מתחילת עבודתו, יום וחצי לכל חודש עבודה עד למקסימום של 90 יום.

אסור לפטר עובד בתקופת מחלה, כל עוד לא ניצל את כל ימי המחלה הצבורים לזכותו.

פנסיה

כל מעסיק בישראל חייב לבטח בביטוח פנסיוני את עובדיו.

שיעורי ההפרשה עומדים על 6.5% מהשכר על חשבון המעביד ו- 6% על חשבון העובד עבור גמל, וכן 6% מהשכר עבור פיצויים ככל שהופרשו לקופת הפיצויים.

יש להפקיד לחשבון נפרד נושא ריבית והצמדה את הסכומים שהעובד זכאי להם עבור גמל ופיצויים – על מנת שיעמדו לרשותו כשיסיים את עבודתו.

כדאי להתעדכן בהנחיות שמפרסם משרד התמ"ת בעניין.

מטב מפרישה את הסכומים הנדרשים בגין השכר שהיא משלמת לעובד בהתאם לתקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) התשע"ו- 2016.

ביטוח לאומי

המעביד חייב לבטח את המטפל במוסד לביטוח לאומי.

שיעור התשלום הוא 2% משכר הברוטו, אותו משלמת המשפחה. את התשלום מבצעים ישירות לביטוח הלאומי.

מקבלי גמלת סיעוד המעסיקים עובד זר באמצעות חברת כוח אדם לשירותי סיעוד, ומשלמים לו שכר ,נוסף על השכר שמקבל המטפל מחברת הסיעוד,

בסכום שאינו עולה על 3,000 ש"ח לחודש, יהיו פטורים מלשלם דמי ביטוח לאומי על שכרו של המטפל בכפוף לעמידה בתנאים של הביטוח הלאומי כדי לקבל את הפטור מתשלום דמי הביטוח,

על מקבל הגמלה לפתוח תיק מעסיק בביטוח הלאומי (גם אם בפועל אינו משלם דמי ביטוח) וכן עליו לשלם את שכר המטפל בהעברה בנקאית לחשבונו או בהמחאה לפקודת המטפל.

הדרך המהירה והיעילה להירשם כמעסיק היא למלא טופס פתיחת תיק להעסקת עובדים במשק בית באתר התשלומים ולשלוח אותו באופן מקוון. 

דרך אחרת היא למלא טופס הודעה על העסקת עובד משק בית ולהעבירו לסניף הקרוב למקום מגוריו של המעסיק.

דמי כיס

נהוג לתת למטפל 100 ₪ לשבוע לקראת היום החופשי. דמי הכיס נחשבים מקדמה על חשבון שכרו החודשי של המטפל.

הפסקת עבודה

אם המטפל או המעסיק מעוניינים בהפסקת עבודתו של המטפל, עליהם להגיש מראש לצד שכנגד הודעת פיטורין או התפטרות בכתב.

משך הזמן מהגשת ההודעה ועד להפסקת העבודה משתנה לפי תקופת העבודה, כאשר לעובד זר סיעודי המתפטר מעבודתו נקבעו תקופות הודעה מוקדמת השונות מהדין הכללי,

כמפורט בנוהל מתן הודעה מוקדמת מראש לפני התפטרות שפורסם על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. מצ"ב קישור לנוהל.

פיצויי פיטורין

מטפל שהשלים שנת עבודה ומעלה, זכאי לפיצויי פיטורין אם פוטר או הפסיק את עבודתו בשל סיבה המזכה בפיצויי פיטורין על פי דין.

חישוב גובה הפיצויים: שכר חודשי ברוטו כפול מספר שנות העבודה.

השכר לפיצויים מחושב בהתאם לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב פיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) ה'תשכ"ד 1964.

ככלל, במידה והופרשו לעובד פיצוי פיטורין לקופת פיצויים, יש להפחית את הסכום המצוי בקופה מסכום הפיצויים.

פיצויי פיטורין

אם מטב משלמת למטפל שכר, בשל זכאותו של מטופל לגמלת סיעוד – הרי שמטב תפריש למטפל גם פיצויי פיטורין בהתאם להיקף ההעסקה של העובד במטב.

לכן, לאחר שתחשבו את סכום הפיצויים הכולל שיש לשלם למטפל, מטב תעדכן אתכם בדבר סכום פיצויי הפיטורין שהיא תפריש– ולכם יישאר לשלם רק את ההפרש.