הנחיות לעובדים הזרים בענף הסיעוד ולמעסיקיהם- 19.4.2020