הודעה בעניין הארכת תוקף היתרי העסקה ורישיונות עבודה מיום 6.7.20