אגרת למטופלים ולעובדים הזרים בענף הסיעוד- 16.9.2020